+ 48 661 942 060 biuro@dworzecki.pl
Zaznacz stronę

KROK 1 – wstępny projekt podziału nieruchomości

Przed złożeniem w urzędzie gminy wniosku o podział nieruchomości trzeba sporządzić wstępny projekt podziału nieruchomości. Sporządza się go na mapie zasadniczej lub kopii mapy katastralnej uzupełnionej o niezbędne elementy zagospodarowania terenu.

Mapę taką można uzyskać w starostwie powiatowym, w wydziale geodezji .
Wstępny projekt można sporządzić samodzielnie lub pracę tę powierzyć geodecie.

Wstępny projekt podziału nieruchomości powinien zawierać

 • granice nieruchomości podlegającej podziałowi;
 • jej oznaczenie według danych z ewidencji i księgi wieczystej;
 • powierzchnię dzielonej nieruchomości;
 • granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu naniesione w kolorze czerwonym;
 • propozycję zapewnienia nowym działkom dostępu do drogi publicznej – w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej.

KROK 2 – wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału działki

Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy, w wydziale geodezji i kartografii. Do wniosku dołącza się:

 • dokumenty potwierdzające tytuł własności (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny
  nabycia nieruchomości, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku);
 • aktualny wypis z ewidencji gruntów i budynków;
 • kopię decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli została wydana, a
  gmina nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego);
 • trzy egzemplarze wstępnego projektu podziału nieruchomości

Przed zatwierdzeniem podziału działki wójt, burmistrz lub prezydent miasta bada jego cel, zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego oraz zamierzony sposób wykorzystania nowo powstałych nieruchomości.

Opinię w sprawie proponowanego podziału nieruchomości wyraża w formie postanowienia, na które przysługuje w ciągu siedmiu dni od daty doręczenia zażalenie do samorządowego kolegium odwoławczego. Zażalenie składa się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

KROK 3 – projekt podziału nieruchomości

Pozytywna opinia na temat wstępnego projektu podziału nieruchomości daje podstawę do sporządzenia właściwego projektu podziału nieruchomości, który może wykonać tylko geodeta z odpowiednimi uprawnieniami

Opracowane dokumenty geodeta składa do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (Starostwo lub Urząd Miasta) . Po weryfikacji i uzyskaniu klauzuli o przyjęciu dokumentacji do zasobu dokumenty te stanowią podstawę do wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału.

KROK 4 – wniosek o podział nieruchomości

Wniosek o podział nieruchomości składa się ponownie do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Dołącza się do niego:

 • dokumentację geodezyjną, na którą składa się:
  – protokół z czynności przyjęcia granic nieruchomości

– mapę z projektem podziału wraz ze zmianami gruntowymi

 • pozwolenie na podział wydane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków – gdy
  nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków.

KROK 5 – ostateczna decyzja zatwierdzająca podział

Postępowanie w sprawie podziału nieruchomości kończy się z chwilą, gdy decyzja zatwierdzająca podział staje się ostateczna (minie termin odwołania się od niej). Wówczas dla nowo wydzielonych działek mogą być założone odrębne księgi wieczyste. Gdyby grunt nie został podzielony geodezyjnie, można by sprzedać tylko udział w prawie własności czy użytkowania wieczystego.

KROK 6 – wpisy w księdze wieczystej, katastrze nieruchomości

Ostateczna decyzja zatwierdzająca podział (lub inna decyzja o równoważnym skutku czy też orzeczenie sądu) stanowi także podstawę do dokonania stosownych wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości oraz naniesienia zmian na gruncie.

Zmiana w katastrze nieruchomości dokonywana jest z urzędu (bez wniosku właściciela). Organ, który wydał decyzję podziałową, zobowiązany jest przesłać jej odpis do starosty prowadzącego ewidencję gruntów w terminie 30 dni od daty uzyskania przez decyzję waloru ostateczności. Starosta wprowadza do ewidencji zmiany wynikające z decyzji oraz dołączonych do niej dokumentów.

Oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej dokonywane jest na wniosek właściciela (użytkownika wieczystego) podzielonego gruntu. Musi on wystąpić o założenie nowych ksiąg dla wydzielonych działek i wpisanie prawa własności lub użytkowania wieczystego. Do wniosku dołącza się decyzję o zatwierdzeniu podziału nieruchomości wraz z dokumentacją geodezyjną.

Na wniosek właściciela (użytkownika wieczystego) nieruchomości uprawniony geodeta wyznacza i utrwala znakami granicznymi na gruncie nowe punkty graniczne, a następnie sporządza stosowny protokół. Dokumenty geodezyjne opracowane w toku tych czynności podlegają włączeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.