+ 48 661 942 060 biuro@dworzecki.pl
Zaznacz stronę

Krok 1. Miejscowy plan zagospodarowania terenu lub Warunki Zabudowy.

W urzędzie gminy należy uzyskać  wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub warunki zabudowy. Jeśli działka nie jest objęta MPZP, należy wystąpić wówczas o wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy (WZ)poprzez złożenie w urzędzie wniosku.
Mając MPZP lub WZ , należy dokładnie sprawdzić wymagania planu zagospodarowania terenu dla konkretnej działki, aby móc dokonać odpowiedniego wyboru projektu pasującego do uwarunkowań naszej działki.

Krok 2.Mapa do celów projektowych.

Uprawniony geodeta musi wykonać aktualną mapę do celów projektowych. Jest to mapa sytuacyjno-wysokościowa, niezbędna do wykonania projektu budowlanego . Na tę mapę architekt naniesie elementy planowanej inwestycji – np. domu. Można także , wykonać badania geotechniczne gruntu, sprawdzające nośność gruntu oraz poziom wód gruntowych.

Krok 3. Wybór i zakup projektu architektoniczno – budowlanego.

Głównym załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę jest projekt budowlany, który jest wydawany w czterech egzemplarzach. Jeden egzemplarz zostaje w urzędzie, drugi trafi do organu nadzoru budowlanego, pozostałe dwa egzemplarze projektu wracają do Inwestora. Jeden zachowujemy dla siebie, a drugi udostępniamy Kierownikowi Budowy. Projekt musi pasować do wymiarów działki, wytycznych określonych przez urząd konkretnej gminy a także spełniać nasze wymagania .

Projekt budowlany zawiera:

  • część opisową,
  • część architektoniczną,
  • część konstrukcyjną,
  • część instalacyjną,
  • charakterystykę energetyczną,
  • zgody na zmiany.

Krok 4. Adaptacja projektu na działkę.

Adaptacja projektu gotowego do warunków terenowych oraz wykonanie zmian
w projekcie według uznania inwestora przez uprawnionego architekta. Architekt sporządza na aktualnej mapie do celów projektowych  projekt zagospodarowania terenu, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej
i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich .

Krok 5. Uzyskanie warunków technicznych dostawy mediów:

  • energii elektrycznej,
  • gazu,
  • wody,
  • zapewnienie odbioru ścieków i odpadów stałych.

Architekt przygotowuje dokumentację do ZUDP ( Zakładu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, działającego w starostwie w wydziale geodezji)

Krok 6. Uzyskanie pozwolenia na budowę.

Decyzja pozwolenia na budowę wydawana jest w ciągu 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji.
Budowę musimy rozpocząć w ciągu 3 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna.